اعتبار علمی سیستم شخصیت شناسی اینیاگرام

اینیاگرام در حال حاضر در بیش از 40 کشور دنیا تدریس و استفاده می شود و از نظر بسیاری از روانشناسان دنیا سیستم کاملاً معتبری می باشد . در زیر نمونه ای از تحقیقات عملی ای که برای اعتبار سنجی اینیاگرام انجام شده است را میخوانیم :

سارا اسکات ، دانشجوی دوره دکتری مطالعات مشاوره ای در دانشگاه "ویلیام و مری" ویرجینیا مدرک علمی معتبری از تیپ های شخصیتی 9 گانه به عنوان تیپ شناسی اینیاگرام را فراهم نموده است .

اسکات از یک روش آماری به نام تحلیل فاکتوری برای تحلیل داده ها استفاده نمود . او ابتدا از آزمون تیپ شناسی ریسو - هادسون ( RHETI ) استفاده کرد . او به منظور مطابقت بیشتر با استانداردها و شفافیت و دقت اجزاء اندازه گیری  ، برخی از گزینه های آزمون را مجدداً مورد برسی قرار داد و  تمامی موارد را با فرمت موافق/مخالف 6 امتیازی از نو مرتب کرد . وی سپس با استفاده از تحلیل فاکتوری ، کلیه پاسخ ها به هریک از این موارد را به طرق مختلف مورد تحلیل قرار داد تا نشان دهد کدام مورد بیشترین هماهنگی را با یکدیگر را دارند . طرز کار این آزمایش به نحوی است که فرد با پاسخ به یک گزینه در یک گروه مشخص ، به خوبی به موارد دیگر در همان گروه نیز پاسخ می دهد ، با این فرض که نُه تیپ شخصیتی متفاوت شکل خواهد گرفت .

6401 نفر با این روش مورد مطالعه قرار گرفتند و اطلاعات مربوط به آن ها گردآوری شد . این داده ها به دو قسمت مساوی تقسیم شدند تا از طریق اعمال فاکتور و حل تصیح شده ی نتایج تحلیل فاکتوری نیمه ی دوم ، بتوان اعتبار نتایج حاصل از مجموعه آماری نیمه ی اول را تایید نمود . داده های جمع آوری شده از جمعیت شناسی گسترده به نُه فاکتور متمایز درجه بندی شدند که هریک از آنها توصیقی شفاف از یکی از تیپ های شخصیتی اینیاگرام باشند . مطابق با آن چه در ادبیات متداول در مورد تیپ های اینیاگرام گفته شده است .

مقادیر ضریب ثابت کرونباخ آلفا ( ضریب کرونباخ آلفا برای سنجش میزان تک بعدی بودن نگرش‌ها، قضاوتها و سایر مقولاتی که اندازه گیری آنها آسان نیست به کار می‌رود ) برای هریک از فاکتورها مشخص شد که هریک از آنها مقیاس درونی سازگاری از آن تیپ بود . جنسیت افراد مورد آزمایش و اینکه آیا اطلاع قبلی از تیپ شخصیت اینیاگرام خود داشتند یا خیر ، تاثیری بر سازگاری درونی فاکتورها نداشت . اعتبار فاکتورهای تصحیح شده از طریق آمار و ارقامی توصیفی مورد تائید قرار گرفت که نشان داد افراد مورد آزمایش بیشترین امتیاز را در گزینه هایی کسب کردند که توصیف کننده ی همان  تیپ شخصیتی اینیاگرامی بود که آن فرد مورد آزمایش برای خود مشخص نموده بود . نتایج به دست آمده از نیمه اول داده ها ، با نتایج کسب شده از نیمه دوم تطابق داشته که بیانگر اعتبار محکمی برای سیستم شخصیت شناسی اینیاگرام است .

این پایان نامه شواهد تجربی ارائه می دهد که اینیاگرام یک سیستم شخصیت شناسی معتبر است – اینکه در واقع نشان میدهد 9 تیپ مختلف از انسان ها در دنیا وجود دارد که نشان دهنده 9 تیپ متفاوت شخصیتی می باشند .

 

تحقیق مقدماتی سازمان  SHL

سازمان SHL ( انگلستان ) پیشرو در زمینه آزمایش های تجربی در دنیا است . در سال 2004 ، دون ریسو و راس هادسون به این سازمان دعوت شدند تا پروژه تحقیقاتی مهمی را به منظور اکتشاف رابطه بین آزمایش های روانی - رفتاری SHL و سیستم اینیاگرام را آغاز کنند . از آنجائیکه تعبیر ریسو و هادسون از نظر SHL واضح ، کامل و با جزئیات کافی بود ، آنها انتخاب شدند تا از نظر علمی نیز این سیستم را آزمایش کنند .

پس از یک سال آزمایش ، محققین مستقل در SHL به رهبری پروفسور دیوید بارتم (David Bartram) دریافتند که 9 گونه شخصیتی اینیاگرام ، واقعی و عینی هستند و همچنین آنها از نظر روان شناختی به خوبی در سیستم مایرز بریگز و سایر سیستم های شخصیتی پذیرفته شده و معروف جای می گیرند و اینیاگرام در حال حاضر به صورت آزمایشگاهی از لحاظ علمی نیز ثابت شده است .