جهت های یکپارچگی (رشد) و از هم گسیختگی (استرس)

همانطور که در مورد سطوح مختلف رشد دیدیم، 9 تیپ شخصیتی اینیاگرام مقوله های ثابت و بدون تغییری نیستند، آنها نشان دهنده تغییرات ما در طول زمان هستند. همچنین ، خطوط و فلشهای درونی هر تیپ شخصتی اینیاگرام تصادفی نیستند . خطوط داخل اینیاگرام تیپ شخصیتی را به ترتیبی به هم ارتباط می دهند که نشان می دهد هر تیپ , تحت شرایط متفاوت چه کاری انجام می دهد. دو خط به هر تیپ شخصیتی متصل می شوند و به دو تیپ دیگر نیز متصل می شوند. یک خط نشان دهنده رفتار شخص , هنگام حرکت به سوی سلامتی و رشد است . به این خط جهت یکپارچگی یا رشد گفته می شود . خط دیگر نشان می دهد فرد در هنگام استرس و فشار بیشتر ، هنگامیکه شخص احساس می کند کنترل موقعیت را در اختیار ندارد، چگونه رفتار می کند . به این خط دوم جهت از هم گسیختگی یا استرس گفته می شود . به عبارت دیگر، شرایط مختلف باعث ایجاد واکنشهای مختلفی از سوی افراد می شود. یک فرد واکنش نشان داده و یا خود را تطبیق می دهد، این جهات توسط خطوط اینیاگرام بیان می شوند. بار دیگر به انعطاف پذیری و پویایی اینیاگرام پی می بریم. 

جهت از هم گسیختگی یا استرس برای هر کدام از تیپ های شخصیتی با توالی اعداد 1-7-5-8-2-4-1 نشان داده می شود. این بدان معناست که یک تیپ اولی متوسط تا ناسالم تحت فشار روانی نهایتا مانند یک تیپ چهارمی متوسط تا ناسالم رفتار می کند، یک تیپ چهارمی متوسط تا ناسالم تحت فشار روانی نهایتا مانند یک تیپ دومی متوسط تا ناسالم رفتار می کند، یک تیپ دومی متوسط تا ناسالم تحت فشار روانی نهایتا مانند یک تیپ هشتمی متوسط تا ناسالم رفتار می کند، یک تیپ هشتمی متوسط تا ناسالم تحت فشار روانی نهایتا مانند یک تیپ پنجمی متوسط تا ناسالم رفتار می کند، یک تیپ پنجمی متوسط تا ناسالم تحت فشار روانی نهایتا مانند یک تیپ هفتمی متوسط تا ناسالم رفتار می کند، و یک تیپ هفتمی متوسط تا ناسالم تحت فشار روانی نهایتا مانند یک تیپ اولی متوسط تا ناسالم رفتار می کند. بطور مشابه، در متساوی الاضلاع اینیاگرام نیز ، توالی 9-3-6-9 برقرار است، بدان معنا که یک تیپ نهمی استرسی مانند یک تیپ ششمی رفتار می کند، یک تیپ ششمی استرسی مانند یک تیپ سومی رفتار می کند، و یک تیپ سومی استرسی مانند یک تیپ نهمی رفتار می کند. چگونگی این روند را می توانید از طریق دنبال کردن جهت فلش های داخل اینیاگرام متوجه شوید.

جهت یکپارچگی یا رشد در هر یک از تیپ های شخصیتی با معکوس توالی اعداد اشاره شده در مورد روند استرس نشان داده می شود. هر تیپ در جهتی به سمت یکپارچگی حرکت می کند که عکس جهت ناسالمش است. بنابراین، توالی اعداد جهت یکپارچگی 1-4-2-8-5-7-1 خواهد بود. یک تیپ اولی رو به رشد مانند تیپ 7 سالم عمل می کند، یک نوع هفتمی رو به رشد مانند تیپ 5 سالم عمل می کند، یک تیپ 5 رو به رشد مانند تیپ 8 سالم عمل می کند، یک تیپ 8 رو به رشد مانند تیپ 2 سالم عمل می کند ، یک تیپ 2 رو به رشد مانند تیپ 4 سالم عمل می کند، و یک تیپ 4 رو به رشد مانند تیپ 1 سالم عمل می کند. بر روی مثلث متساوی الاضلاع ، توالی اعداد 9-6-3-9 است. این بدان معناست که یک تیپ 9 رو به رشد مانند تیپ 3 سالم عمل می کند، یک تیپ 3 رو به رشد مانند تیپ 6 سالم عمل می کند و یک تیپ 6 رو به رشد مانند نوع 9 سالم عمل می کند. با بررسی جهت فلش ها بر روی اینیاگرام زیر متوجه نحوه عملکرد توضیح داده شده خواهید شد.

برای نشان دادن جهت های یکپارچگی و از هم گسیختگی الزاما نیازی به دو اینیاگرام مجزا نیست . هر دو جهت را می توان با حذف فلش ها و متصل کردن نقاط صحیح به یکدیگر، بر روی یک اینیاگرام نشان داد.

تفاوتی نمی کند که تیپ شخصیتی شما چه باشد، تمامی تیپ ها در هر دو جهت یکپارچگی و جهت از هم گسیختگی شما آثار مهمی دارند. برای کسب تصویری کامل از خودتان یا شخصی دیگر، بایستی تیپ پایه ای شخصیت و بال علاوه بر جهت های یکپارچگی و از هم گسیختگی در نظر گرفته شوند. فاکتورهای آن چهار تیپ , با یکدیگر آمیخته شده و شخصیت شما را در نهایت شکل می دهند و چهارچوبی برای فهم تاثیراتی که بر یک فرد وجود دارند را فراهم می نماید. به عنوان مثال، هیچ کسی صرفا تیپ شخصیتش 2 نیست . یک فرد با شخصیت تیپ 2 دارای بالی از تیپ 1 و یا 3 است و جهت از هم گسیختگی 2 (تیپ 8) و جهت یکپارچگی 2 (تیپ 4) است که تاثیرات مهمی بر کلیت شخصیتش می گذارند.

نهایتا، هدف ما این است که اینیاگرام را بررسی نمائیم و آنچه هر تیپ شخصیتی روشن میکند را یکپارچه نموده و پتانسیل سالم تمام تیپ های شخصیتی را بدست بیاوریم . حالت ایده آل این است که به فردی متعادل تبدیل شویم که از تمام پتانسیل هایش بهره می برد و از قدرت شخصیتش به خوبی استفاده می کند . هر کدام از تیپ های شخصیتی اینیاگرام جنبه های مهمی از آنچه برای رسیدن به این هدف نیاز داریم را آشکار می کنند. مهم است که با چه تیپ شخصیتی ای زندگی مان را آغاز می نمائیم ، ولی مهمتر آن است که در چه مسیری از پتانسیل های آن تیپ استفاده می کنیم .