بال

هیچ انسانی به طور "خالص" یک تیپ شخصیتی ندارد. همه افراد ترکیبی منحصر به فرد از تیپ اصلی شخصیت خود , در ترکیب با یکی از دو تیپ مجاورش در ساختار اینیاگرام است . یکی از دو تیپ مجاور تیپ اصلی شخصیتی یک فرد را بال می نامیم .

تیپ اصلی شخصیتی بر فرد غالب است ، درحالیکه بال آن را تکمیل می کند ، از طریق اضافه نمودن عناصر مهم و بعضا متناقض به شخصیت . بال هر کس روی دوم شخصیت وی است و برای درک یک فرد بایستی در نظر گرفته شود. به عنوان مثال اگر تیپ شخصیت شما 9 است ، احتمالا دارای بال 1 یا 8 هستید که مجاور تیپ شخصیتی شماره 9 هستند.

برای درک تیپ شخصیتی در چنین حالتی ، بایستی ویژگی های شخصیتی شماره 9 در ترکیب منحصر به فرد با خصوصیات 1 و یا 8 در نظر گرفته شود. در طول سالیان تدریس موضوعات مرتبط با اینیاگرام ، در یافته ایم برخی افراد حتی دارای هر دو بال هستند و برخی افراد بیشترین تاثیر را از تیپ اصلی شخصیتی خود می گیرند و اثر کمی از بال ها نشان می دهند.

در مورد اینکه افراد دارای یک یا دو بال هستند ، در میان محققان مختلف اینیاگرام اختلاف نظر وجود دارد . اگر بخواهیم دقیق شویم ، هر فرد 2 بال دارد – با در نظر گرفتن این دید , هر دو تیپ شخصیتی مجاور تیپ شخصیت اصلی بر شخصیت یک فرد اثر می گذارند ، تا جایی که هر فرد پتانسیل تمامی 9 تیپ شخصیتی را دارد . اگرچه ، معمولا معنای داشتن دو بال دقیقا این نیست ، و طرفداران نظریه دو بال ، معتقدند که هر دوبال به مقدار تقریبا مساوی در شخصیت فرد اثر می گذارند (به عنوان مثال، تیپ شخصیتی 9 به مقدار مساوی از ویژگی های تیپ 1 و  8 دارد.)

مشاهده افراد مختلف ما را به این نتیجه رسانده است که درحالیکه نظریه دو بال در مورد بعضی افراد صدق می کند، بیشتر افراد دارای یک بال اصلی هستند . در مورد اکثریت غالب افراد ، در حالیکه به اصطلاح بال دوم آنها همچنان تا حدی موثر باقی می ماند ، بال اصلی بسیار تاثیر گذارتر است. (به عنوان مثال تیپ دومی هایی که بال اصلی آنها از تیپ 3 است بسیار متفاوتند با تیپ دومی هایی که بال اصلی آنها 1 است و اینکه نوع دومی هایی که بال اصلی آنها از نوع 3 است دارای بال 1 نیز هستند اما اهمیت و تاثیر آن بسیار کمتر است). بنابراین شفاف تر این است که از بال یک فرد نام ببریم تا اینکه از بال ها و یا بال اصلی.

در طول دوران تدریس اینیاگرام , در دوره های آموزشی و کارگاه ها ، بسیاری از افراد که در نیمه دوم زندگی شان قرار داشتند ، به رشد یافتن به اصطلاح بال دومشان اشاره نموده اند . در هر حال مطمئنا ابتدا باید تیپ شخصیتی اصلی خود را شناسایی نمائید و سپس به سراغ بال بروید .